Tiedote 25.9.2020

Alavuden ja Kuortaneen alueelliset biokaasuselvitykset edenneet kannattavuuslaskelmiin


Alavuden Kehitys Oy ja Kuortaneen Energiaosuuskunta ovat yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa selvittäneet alueillaan biokaasun tuotantomahdollisuuksia erityisesti maatalouden biomassojen osalta.
Kuluneen kevään aikana on selvitetty alueiden biokaasupotentiaaleja kartoittaen molempien alueiden lantakeskittymiä. Selvitystyöhön kuuluneessa massakartoituksessa tarkastelualueilta löytyi kaikkiaan yli 150 000 tonnia biokaasulaitokseen soveltuvia maatalouden jakeita eli agrobiomassoja. Massakartoituksen pohjalta molemmille alueille on määritetty syötteiden saatavuuteen pohjautuen viisi mahdollista paikkaa biokaasulaitokselle.

Kaikille tarkasteluun valituille laitospaikoille on laadittu aluemallinnukset, joissa on määritetty massojen kuljetuskustannukset huomioiden laitospaikkojen sijainnit ja tiestöt. Kartoituksen ja mallinnuksen tuloksena on löytynyt yhtäläisyyksiä ja yhtymäpintoja molemmille tarkastelualueille. Molemmilla alueilla syötemassoja on saatavilla noin 35 000 tonnin verran alle 15 km säteeltä valituista laitospaikoista. Molemmissa tapauksissa pääsyötteinä olisi lietelantajakeet, joiden lisäksi mukana olisi myös kuivalantaa sekä peltobiomassaa. Kannattavuuslaskelmissa tarkastelussa on kaksi laitoskokoluokkaa; 35 000 tonnia ja 80 000 tonnia syötteitä. Pienempi laitoskokoluokka tarkoittaisi, että molemmilla alueella olisi omat biokaasun tuotantolaitokset. Suuremman kokoluokan laitokseen syötteitä tulisi molempien kuntien alueilta.

Tavoitteena biokaasulaitoksella on biometaanin tuotanto eli ajoneuvoihin soveltuva kaasu. Ajoneuvokaasun tuotanto vaatii biokaasun riittävää puhdistusta, joka tehtäisiin biokaasun tuotantolaitoksen yhteydessä. Tarkastelukohteissa pienemmässä kokoluokassa tuotettaisiin biometaania noin 5 000 MWh edestä, jolloin voitaisiin tuottaa polttoaineet reilun 400:n henkilöajoneuvon vuosikulutusta vastaava määrä. Suuremman kokoluokan laitoksen tuottama ajoneuvopolttoainemäärä olisi noin 10 000 MWh, joka ruokkisi vuositasolla hieman alle 1 000 henkilöajoneuvoa. Mikäli biokaasulaitoksen tarvitsema prosessilämpö tuotetaan muulla energialähteellä kuin biokaasulla, olisi vuosikapasiteetti noin 25–30 % edellä mainittua suurempi.

Laitoksille on pyydetty kesän aikana budjettitarjoukset ja tällä hetkellä laaditaan kannattavuuslaskelmia. Investoinnin kokoluokka tulee olemaan pienemmässäkin kokoluokassa muutamia miljoonia euroja, joten pienestä investoinnista ei ole kyse. Investoinnin toteutuminen vaatiikin monen asian loksahtamista paikoilleen kannattavuuden saavuttamiseksi. Näitä yksityiskohtia hiotaan syksyn 2020 aikana, jonka tuloksena saadaan näkymää, alkaako investointi konkretisoitua.

Selvitystyön edetessä seurataankin mielenkiinnolla, millaisia linjauksia Suomen valtio ottaa biokaasun tuotannon edistämisen suhteen. Alkuvuodesta Suomeen laaditussa biokaasuohjelmassa on nostettu esille 24 eri toimenpidettä, joilla biokaasuntuotantoa aiotaan edistää. Positiiviset linjaukset voisivat siivittää hankkeita eteenpäin vauhdikkaammin ja alueilla päästäisiin tuottamaan ajoneuvopolttoainetta paikallisista raaka-aineista. Nyt voidaan jo todeta, että biokaasussa on Kuortaneen ja Alavuden seuduilla iso mahdollisuus, joka voisi paikallisen energiantuotannon lisäksi tehostaa ravinteiden kiertoa alueella. Lisäksi nurmen käyttö biokaasulaitoksen raaka-aineena voisi tapauskohtaisesti parantaa viljelykiertoa ja täten biokaasuntuotannolla olisi positiivisia heijasteita alueen maatiloille.

Lisätietoja:
Alavuden Kehitys Oy, toimitusjohtaja Ulla Koivisto, p. 044 550 0974, ulla.koivisto@fasadi.com

Kuortaneen Energiaosuuskunta, toimitusjohtaja Asko Sippola, p. 040 416 1667, asko.sippola@keo.coop

Envitecpolis Oy, Joona Piirala, p. 040 648 5157, joona.piirala@envitecpolis.fi


Tiedote 2.11.2020

Biokaasuselvitys toteutettiin yhteistyöllä

Keskustelu energiaomavaraisuudesta ja hiilineutraaliudesta on kiihkeää. Tavoitteena on korvata fossiiliset polttoaineet ja niillä tuotettu energia ympäristöystävällisin tavoin, luontoa säästäen. Alavuden kaltaisessa toimintaympäristössä biokaasu tarjoaa mahdollisuuksia hajautetun uusiutuvan energian tuotantoon ja kiertotalousyhteiskuntaan.

Biokaasun tuotannolla voidaan parantaa alueen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta ja samalla vähentää maatalouden päästöjä ja edesauttaa myös ympäröivän yhteiskunnan siirtymisen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, kuten biometaanin käyttö yksityisautojen ja ammattiautojen polttoaineeksi. Biokaasua voidaan siis hyödyntää lämmöntuotannossa, sähköntuotannossa ja jalostaa liikennepolttoaineeksi. Maatilojen yhteydessä toimivien biokaasulaitosten raaka-aineina ovat esim. liete, lanta ja kasvibiomassat.

Biokaasulaitoksissa tuotettavan biokaasun teknistaloudelliseksi potentiaaliseksi määräksi Suomessa on arvioitu noin 10 TWh vuodessa. Tällä hetkellä biokaasun käyttö Suomessa on noin 1 TWh. Biokaasu 2030 -julkilausumassa esitetään neljän TWh:n tavoite biokaasun tuotanto- ja käyttötavoitteeksi vuoteen 2030 mennessä.

Alavuden Kehitys Oy:ssä haluttiin selvittää, mitkä ovat biokaasun mahdollisuudet Alavudella. Kuinka paljon biokaasutuotannon raaka-aineiksi sopivaa lietettä ja lantaa alueella on ja kuinka paljon kaasun tuotannon sivutuotteena syntyvää ympäristöystävällistä maanparannusainetta syntyy ja mikä on sen kysyntä maatiloilla? Lisäksi haluttiin mallintaa logistiikkamallinnuksen avulla laitosten otollisimmat sijaintipaikat.

Alavuden Kehitys Oy haki selvitykset mahdollistavan tuen Leader Kuudestaan ry:ltä ja hankkeen sponsoreiksi lupautuivat OP Alavus ja MTK:n Alavuden ja Töysän yhdistykset. Selvitysten tekijäksi valikoitui kilpailutuksen perusteella Envitecpolis Oy, joka on hajautetun uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Tiedonkeruu on toteutettu kevään 2020 aikana ja mallinnukset on laadittu kesällä ja syksyllä.

Yhtiön toimitusjohtaja Ulla Koivisto kiittää yhteistyökumppaneita tuesta. ”Tuottajayhdistysten avulla tiedonkeruu onnistui mallikkaasti ja hankkeissa tarvittava sponsorituki on perusedellytys hankkeiden toteuttamiselle varsinkin tämän tyyppisissä selvityksissä, joissa lopputulema ja välittömät hyödynsaajat eivät ole välttämättä ennalta arvattavissa. Arvostan suuresti OP Alavuden ja MTK:n paikallisyhdistysten panosta paikkakunnan taloudellisen toiminnan vilkastuttamiseksi myös tällä saralla. Uskon kiertotalouden nousevan myös tällä seudulla paikallistalouden näkökulmasta merkittäväksi. Alavuden Kehitys Oy laajensi omalla kustannuksellaan selvitystä ja mahdollisille laitoksille on pyydetty loppukesästä budjettitarjoukset ja tällä hetkellä viimeistellään kannattavuuslaskelmia,” Koivisto kertoo.

Ulla Koivisto Alavuden Kehitys Oy:stä toteaa, että yhtiö halusi tehdä selvityksen, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka kuva siitä, mitkä ovat alueen mahdollisuudet biokaasun tuotannossa ja millä reunaehdoilla laitosten toteuttaminen olisi järkevää. Biokaasulaitos on jo investointina merkittävä; se luo työtä paikallisille toimijoille jo investointivaiheessa. Lisäksi laitoksen operointi edellyttää toimivaa urakoitsijaketjua, joka työllistää. Kiertotalouden myötä saadaan aikaan selkeitä säästöjä mm. energiatuotannossa ja lannoitteissa. Koivisto uskoo Alavudella olevan tulevaisuudessa kysyntää myös biokaasusta jalostetulle liikennepolttoaineelle, sijainti VT 18:n ja kantatie 66:n risteyksessä luo mahdollisuuksia ja vetovoimainen Tuurin kauppakylä tuo kävijöitä kaupunkiin ympäri vuoden. Lähimmät tankkausasemat ovat Seinäjoella ja Jyväskylässä, joten tilaa biokaasuasemalle on.

Biokaasuhankkeiden tuloksia esitellään helmi-maaliskuussa järjestettävässä seminaarissa. Tiedotamme tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin. Tavoitteemme on, että tilaisuudessa esitellään myös tapoja, joilla investoinnit voidaan rahoittaa. ”Toivomme, että tammikuussa myös valtion linjaukset erityyppisten tukien suhteen ovat selkiytyneet,” toteaa Koivisto.

Lisätietoja:
Ulla Koivisto, puh. 044 550 0974, ulla.koivisto@fasadi.com

OP Alavus ja MTK:n Alavuden ja Töysän yhdistykset investoivat tulevaisuuteen sponsoroimalla biokaasuselvitystä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Sami Pennala MTK:n Töysän yhdistyksestä, Jussi Ruuhela Alavuden Seudun Osuuspankista, Jari Sippola MTK:n Alavuden yhdistyksestä ja Ulla Koivisto Alavuden Kehitys Oy:stä.

OP Alavus ja MTK:n Alavuden ja Töysän yhdistykset investoivat tulevaisuuteen sponsoroimalla biokaasuselvitystä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Sami Pennala MTK:n Töysän yhdistyksestä, Jussi Ruuhela Alavuden Seudun Osuuspankista, Jari Sippola MTK:n Alavuden yhdistyksestä ja Ulla Koivisto Alavuden Kehitys Oy:stä.Alavuden biokaasuhanke järjestää infotilaisuuden

Onko Alavudella tilaa biokaasulaitokselle? (hybriditoteutus)

keskiviikkona 14.4.2021 klo 13.00-16.00

Paikka: Huhtamäki-sali ja Alavus Fasadi 1. kerros tai Teams-yhteys
osoite Taitotie 1, 63300 Alavus

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

Koronarajoitusten vuoksi osallistujamäärä paikan päällä on rajoitettu, Huhtamäki-sali max. 15 hlöä ja Alavus Fasadi max. 19 hlöä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Etänä osallistuville lähetetään sähköpostitse Teams-linkki tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Ohjelma:

• Tilaisuuden avaus
Liisa Heinämäki, kaupunginjohtaja, Alavuden kaupunki

• Onko Alavudella tilaa biokaasulaitokselle?
Toni Taavitsainen, johtava asiantuntija, Envitecpolis Oy

• Liikennepolttoaineen jakelijan näkökulma
Arto Viljanen, toimitusjohtaja SEO, Juha Tikka, kenttäpäällikkö SEO

• Investoinnin rahoittaminen
Miikka Savolainen, pankinjohtaja, OP Alavus

• Maatilojen biokaasulaitosinvestointien tukimahdollisuudet
Anja Norja, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

• Loppupuheenvuoro
Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, Alavuden Kehitys Oy/ Biokaasuhankkeet

• Keskustelua ja kysymyksiä

Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittauduthan ennakkoon.

=> Ilmoittaudu mukaan tästä (linkki avautuu ilmoittautumislomakkeelle)

tai soita Fasadin infoon puh. 044 515 5105.

Lisätietoja antavat:

Alavuden Kehitys Oy,
toimitusjohtaja Ulla Koivisto,
p. 044 550 0974,
ulla.koivisto@fasadi.com

Kuortaneen Energiaosuuskunta,
toimitusjohtaja Asko Sippola,
p. 040 416 1667,
asko.sippola@keo.coop

Envitecpolis Oy,
Joona Piirala,
p. 040 648 5157,
joona.piirala@envitecpolis.fi

Hankerahoitus:
Leader Kuudestaan ry

Hankkeen tukijat: