Alavuden yrityspalveluille positiivista palautetta palveluhenkisyydestä ja koulutustarjonnasta

24.11.2021


Alavuden Kehitys Oy selvitti lokakuussa alavutelaisten yritysten näkemyksiä palveluistaan. Kysely suoritettiin internetpohjaisena kyselynä, jonka vastauslinkki lähetettiin yritysverkostolle sähköpostitse. Lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan Kehityksen verkkosivujen kautta. Kyselyn laadinta ja tulosten analysointi olivat osa Sedussa opiskelevan Kati Mäkisen työharjoittelua. Kyselyyn vastasi yhteensä 114 yrityksen tai yhteisön edustajaa. Vastaajista yli puolet on käyttänyt Alavuden Kehityksen palveluita, joten tulokset kertovat hyvin todellisista asiakaskokemuksista ja palveluihin suhtautumisesta. Tulosten analysoinnin pohjalta valitaan keskeisimmät kehityskohteet, joita tullaan parantamaan asiakkaiden toivomaan suuntaan.

Kiitosta palveluasenteesta

Edelliseen vuonna 2019 tehtyyn kyselyyn verrattuna yrityspalveluita on nyt käytetty enemmän. Valtaosa vastanneista kertoi saaneensa avun palvelutarpeeseensa. Henkilökunnan asenne koettiin positiivisena, yhteistyö sujuvana sekä palvelu luotettavana ja asiantuntevana. Asiointitavoissa nousi esiin tyypillinen asiointipolku esimerkiksi tukihakemusten tai yrityksen perustamiseen liittyvässä neuvonnassa; käytetyimmät ja asiakkaiden mielestä parhaimmat yhteydenottotavat ovat sähköposti, puhelu ja paikan päällä käynti. Mieluiten kyselyyn vastanneet tapaavat yritysneuvojan Kehityksen toimitiloissa Fasadissa.

Vastausten perusteella korona-ajan palvelut saavuttivat tarvitsijansa ja koronaneuvontaa pidettiin hyödyllisenä ja osaavana. Olosuhteiden pakosta sähköisiä palveluita ja työkaluja otettiin varsin paljon käyttöön ja niissä huomatiin vielä kehitettävää. Sähköiset kanavat ovat mahdollisuus asioida ja osallistua nopeasti ja paikasta riippumatta, mutta ne ovat myös herkkiä erilaisille häiriöille.

Valtaosa niistä, jotka eivät olleet käyttäneet yrityspalveluita, eivät olleet tarvinneet palveluita ja vain 10 % ei ollut tiennyt palveluista.

Erityisen positiivista kyselyn tuloksissa oli se, että suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku nousi edellisestä kyselystä. NPS tulos ilmaisee kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yrityksen palveluita muille. Alavuden Kehityksen NPS-luku on nyt +61, mikä on erittäin hyvä tulos. Yli 68 prosenttia vastaajista antoi Kehitykselle arvosanan 9 tai 10, eli suosittelisi yrityspalveluita suurella todennäköisyydellä.

Koulutuksista ja pienhankintapalvelusta hyötyä

Alavuden Kehitys järjestää yhteistyökumppaneineen säännöllisesti erityyppisiä koulutuksia ja tapahtumia, joihin noin puolet vastaajista on osallistunut. Hyödyllisimpinä vastaajat pitivät maksuttomia koulutustilaisuuksia. Jonkin verran hyödyllisiksi koettiin myös toisten yrittäjien tapaamiset. Vastauksissa näkyi selvästi se, että tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistumisen hyötyjä ei ole pystytty arvioimaan, koska niitä ei ole korona-aikana järjestetty.

Toteutuneista ja käynnissä olevista hankkeista tärkeimmiksi koettiin Suunta tulevaan –hanke ja PestuuMarkkinat.fi-palvelu sekä Tieto lisää tulosta –koulutushanke, josta todettiin olevan apua omalle yritystoiminnalle. Koulutukset innostivatkin antamaan myös avointa palautetta: ”Tosi hyviä koulutuksia, kunpa useammat yrittäjät ymmärtäisivät hyödyntää niitä”, kirjoitti yksi vastaajista.

Myös Alavuden kaupungin pienhankintapalvelu sai hyvää palautetta; kaksi kolmasosaa palveluun ilmoittautuneista on saanut palvelun kautta tarjouspyyntöjä kaupungilta.

Uutiskirje tärkein tiedotuskanava

Selkeästi tärkein kanava tiedottamiseen on uutiskirje, jonka yrityspalvelut lähettää alavutelaisten yritysten tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin noin kerran kuukaudessa. Yli puolet kyselyyn vastanneista yrittäjistä pitää sitä parhaana tapana tiedottamiseen. Uutiskirjeen sisältöön toivottiin enemmän myös yhdistyksille suunnattua sisältöä sekä yrittäjätarinoita.

Muina tärkeinä tiedonlähteinä mainittiin Kehityksen omat nettisivut (fasadi.com), Facebook ja kaupungin nettisivut. Lisäksi yrittäjäjärjestöjen kautta saadaan tietoa ajankohtaisista asioista. 59 % vastaajista on vieraillut Kehityksen kotisivuilla ja ne olivatkin nyt vastaajille tutummat kuin edellisessä kyselyssä. Verkkosivuilta haetaan pääasiassa yhteystietoja, mutta muitakin sivuja tarkastellaan hyvin tasaisesti.

Alavuden Kehitys kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita tärkeästä palautteesta. Asiakastyytyväisyyttä tullaan mittaamaan jatkossakin säännöllisesti ja kyselyn kysymykset pyritään pitämään samanlaisina, jotta tuloksia voidaan verrata edellisten vuosien tuloksiin. Kiitoksena jokainen vastaaja saa elokuvaillan Kino Kyntäjässä ja vastaajille on tiedotettu palkinnon lunastamisohjeista. Lisäksi arvottiin pääpalkintona illallinen Hotelli Alavudessa ja elokuvailta kahdelle. Pääpalkinnon voitti Eeva-Liisa Rissa Luontaishoitola Camomillasta.

Kokonaisuutena kyselyn tulokset osoittavat, että Alavuden Kehityksen palvelut koetaan tarpeellisiksi ja vastaajat kehottavat lisäämään palveluiden näkyvyyttä entisestään. Kasvokkain kohtaamisia ja säännöllistä yhteydenpitoa kaivataan. Onneksi voimmekin jälleen vapaammin tavata toisiamme ja järjestää yhteisiä tilaisuuksia. Tapahtumia järjestetään usein yhteistyökumppaneiden kanssa ja tätä kautta tuodaan lähelle myös muiden yrityskehitysorganisaatioiden osaamista.

Lisätietoja ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Alavuden Kehityksen sivuilta www.fasadi.com

www.fasadi.com

Asiakastyytyväisyyskyselyn pääpalkinnon arvonnassa arvontakonetta käytti maahanmuuttokoordinaattori Maria Kaijankangas (keskellä). Tulosta jännittämässä olivat Alavuden Kehityksen toimitusjohtaja Ulla Koivisto ja yritysasiantuntija Mauri Haapasaari.
Asiakastyytyväisyyskyselyn pääpalkinnon arvonnassa arvontakonetta käytti maahanmuuttokoordinaattori Maria Kaijankangas (keskellä). Tulosta jännittämässä olivat Alavuden Kehityksen toimitusjohtaja Ulla Koivisto ja yritysasiantuntija Mauri Haapasaari.

Takaisin